INVESTERE

Norge eksporterte 1,2 millioner tonn fisk fra havbruk til en verdi av 76,5 milliarder kroner i 2019, og potensialet er mye større. Kilde: Norges Sjømatråd. Den gode inntjeningen vises i konsesjonsprisen for å kunne produsere 1 kg laks som pr. august 2020 var 220 kr/kg. ​Det er ventet at regjeringen vil legge tilrette for nye utviklingskonsesjoner våren 2021. Siden utfordringer med marin fôrtilgang, sykdom, lus rømming og arealbruk er de viktigste hindrene i å ta ut potensialet for vekst i næringen, er det forventet at selskap som har løsninger på dette vil bli prioritert ved denne tildelingen.

 

AKVAREFORMA er opptatt av bærekraft i alle ledd. Det betyr at vi må gå til kjernen av utfordringene. Det er uheldig at laks blir fôret med vegetabilsk soya når den er en kjøttspisende art. Det er også ugunstig at lakseoppdrett i Norge er totalt avhengig av fôr med opphav fra andre siden av kloden. Derfor er produksjon av marine fôrprotein en viktig del av konseptet. Vi mener framtiden ligger i flytende lukkede anlegg. Det vil redusere sykdom, lus og rømming. Det vil gi finansielle sidestrømmer i form av ombruk, og bearbeiding av slam samt gi næringsstoff til omega 3 produserende mikroalger. 

 

Fremtidig verdi av AKVAREFORMA AS vil bli preget av hvor mange utviklingskonsesjoner vårt konsept er verdt, og vi jobber daglig med å styrke vår posisjon som en av de beste kandidatene når nye konsesjoner blir delt ut.

 

Hva trenger vi nå? En solid støtte fra ulike aktører, både faglig, forretningsmessig og økonomisk er nødvendig for å lykkes. Vi mener konseptet er verdig flere utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett. Med den på plass vil vi få kompensert for de ekstra utgiftene vi har med oppstart og oppskalering. Da kan vi utvikle fôrproduksjon i voksende skala, «matche» ulike utviklingsprogram, og ikke minst kjøpe oss fri fra noen av de tjenestene vi trenger i første fase. Gjennom handling kan vi være med å fange oppmerksomheten til fiskeoppdrettere og andre interessenter og få dem til å satse økonomisk for å bli med på veien mot en mer sirkulær og bærekraftig norsk oppdrettsnæring.​

Gründerne bak dette konseptet vil ta klima og miljøutfordringene på alvor, både fordi det er bra for planeten, men også fordi det er bra for næringen. Vi er samtidig klar over at all menneskelig aktivitet påfører naturen en belastning. Det er å finne denne balansen som er nøkkelen i konseptet vårt. Slik møter vi FN`s bærekraftsmål og ruster næringen til å være klar for restriksjoner disse målene vil utløse hos norske myndigheter. ​

 

Ved å produsere lokalt fôrråstoff med høyt innhold av marine proteiner og oljer vil vi også minimere sårbarheten fra de globale forsyningskjedene, som Korona pandemien tydelig har vist oss er reelle. Villfisk som fiskefôr er en begrenset ressurs og under press fra overfiske, forurensning og pågående klimaendringer. I løpet av de siste årene har dette resultert i at de norske fôrselskapene har redusert mengden av fiskeolje og fiskemel fra 90 til omtrent 25 prosent. Å presse den videre ned kan få konsekvenser på mange nivå.

Med å investere i AKVAREFORMA er du trygg på at vi leverer på:

  • Økonomisk lønnsomhet

  • Utvikling av et konsept med et stort internasjonalt potensiale

  • En god forståelse av betydningen av lokal matproduksjon og lokale arbeidsplasser

  • Full sirkulær produksjon og materialvalg

  • Dyrevelferd i forståelse med biologi

  • Støtte i vårt nye patenterte teknologisk konsept

 

Vårt klare mål er at dette konseptet skal bli bransje standard.

earth-216834__340.jpg