top of page

VELKOMMEN TIL AKVAREFORMA

Fullverdig sirkulært oppdrettssystem

Vi utvikler fremtidens måte for å oppdrette laks (Salmo Salar).

ATLANTIC%20SALMON%20salmo%20salar%20SWIM

 

Vår visjon er at:

 • Norsk oppdrettsnæring skal ha et langsiktig perspektiv 

 • Norsk matproduksjon er på naturens premisser 

 • Vi høster uten å forringe økosystemene

 • Vår forretningside inkluderer alle verdikjeder fra råstoff til produkt

        

Vår løsning er:
 • å få tilbake en marin laks i et sirkulært havbruk
 • egenprodusert fôr til oppdrett av laks

 • lokalt marint fôr ved hjelp av utviklet patentert teknologi

 • flytende lukkede oppdrettsanlegg i marine næringsparker 

 • resirkulering av råstoff og materiale med gjenbruk av slam og næringssalter

 • utelukkende materialer og metoder som scorer høyt i et klima og miljøregnskap

 • arbeidsplasser langs hele Norges kyst forankret i lokale industriklynger

Vårt mål er:

Fullskala innen 10 år. Vi har oppnådd en fullverdig sirkulær produksjon.

Dagens utforinger:

 • Hva skjer med norsk oppdrettsnæring hvis fôrleveransen (soya og fiskemel) stopper opp?

 • Tilgjengelig dyrkbart landareal i verden er under press og produsentene trenger en stadig større andel til egen befolkning. Norge har lite jordbruksareal, men stort sjøareal.

 • Norsk havbruk har ingen fremtid hvis hensyn til natur og sosiale forhold ikke blir ivaretatt.

“Vi kan ikke løse problemer ved å tenke på den samme måten som når vi skaper dem.”

-Albert Einstein-

uendelig.jpg
NY fig til nettside 3 feb 2021 ny forsid
bottom of page